original-278x75.png

 

Nanny Bangkok อัตราค่าบริการ

อัตราค่าเลี้ยงดู

 

ดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน - 18 เดือน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.30 - 18.00 น.  เดือนละ 4,500 บาท

 

ดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 19 เดือน - 3 ปี

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.30 - 18.00 น.  เดือนละ 4,000 บาท

 

ดูแลเด็กรายวัน

คิดเป็นวันละ 300 บาท ตั้งแต่  เวลา 06.30 - 18.00 น. หากหลัง 18.00 น.ทางเราจะคิดเป็นรายชั่วโมง

 

เราให้บริการอาหาร 2 มื้อ (กลางวัน - เย็น) พร้อมอาหารว่างและผลไม้, รวมทั้งอาบน้ำ

 

 

เื่งื่อนไขการเลี้ยงดู

  • ค่าบริการล่วเวลา  ชั่วโมงละ 50 บาท ทุกกรณี
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดราชการ รายเดือน ทางเราคิดใช้จ่ายเพิ่มวันละ 200 บาท 
  • ชำระเงินค่าเลี้ยงดูก่อนใช้บริการ หรือท่านสามารถใช้บริการรายวันกับทางเราก่อนได้จนกว่าท่านจะพอใจก่อนตัดสินใจมาใช้บริการแบบรายเดือนกับทางเรา